برتری عمل اندک مقبول بر عمل بزرگ نامقبول

میرزا جواد آقا ملکی تبریزی

برتری عمل اندک مقبول بر عمل بزرگ نامقبول

انسان خداپرست نباید هیچ عمل خیری، هرچند کوچک را ناچیز شمارد و به خاطر کوچک بودنش ترک کند، زیرااز زیانکاران می گردد و نباید اگر عمل خیری انجام داد، به نظرش آن کار خیر، بزرگ جلوه کند، زیرا این بزرگ جلوه کردن، موجب میشود که دچار حالت عُجب شود. اگر شخص سالک دید که نمیتواند کار خیری را به طور کامل انجام بدهد، باید سعی کند که هرچقدر ازآن را که می تواند، انجام بدهد و بعد از انجام دادن، آن را کاری کوچک در پیشگاه خداوند به حساب آورد، زیرا اگر بنده، عملی که انجام داده کوچک بشمارد، آن عمل در نزد خدا بزرگ به حساب می آید و مقبول درگاه الهی واقع می گردد، و آنگاه که عملی مقبول درگاه خدا شد، دیگر کم بودن آن اشکالی ندارد، زیرا خداوند، به اعمال اندک بندگانش که مقبولش افتاده، پاداش زیاد میدهد و اگر خداوند عملی را نپذیرد، این عمل برای عامل خویش سودی ندارد، هر چند که زیاد هم باشد، مثل داستان حضرت آدم و شیطان که خداوند توبه حضرت آدم(ع) را پذیرفت و او را برگزید، اما از شیطان نپذیرفت و اورا مورد لعن خویش قرار داده واز بارگاه خود دور ساخت. بنابرین، واجب است که بنده سالک،هیچ عمل وعبادتی را بزرگ نشمارد، هر چند که آن عمل یا عبادتش، برابر عبادت جن و انس باش، زیرا ثمره بزرگ شمردن عبادت، چیزی جز عُجب و غرور نیست و اگر انسانی به اعمالش مغرور شد، درواقع آنها را نابود کرده و از بین برده است، و حتی همین عجب و غرور، نور عبادت او را به تاریکی تبدیل می کند، بنابرین، بنده در همه حال باید عمل خود را اندک به حساب آورد، زیرا چه بسا که همان عمل کم، پذیرفته شده و صاحب عظمت و بزرگی گردد.

(کتاب المراقبات)

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

/ 0 نظر / 42 بازدید