رازهایی در همسرداری4

 

 

راز های کوچک همسر داری4

همسر اختصاصی

در آخرین بخش از این نوشته هابه یک مطلب اساسی می خواهم بپردازم وآن این مسئله است که بعضی از زنان تنها وقتی کهبه عروسی می روند خود را زیبا و مرتب و پاکیزه می کنند این عمل بر خلاف دستور اسلاماست ، زن همواره بایدبرای شوهرش زیبا و جذاب باشد و در میهمانی ها هم زیبایی و عطراو را تنها زنان ببینند نه مردان نامحرم متاسفانه این مسئله در عروسی های خانوادههای که ادعای مذهبی بودن دارند هم مورد دقت قرار نمی گیرد.

مثلا با صورت آرایشکرده چادر به سر می کنند و در بین نامحرمان حاضر می شوند و یا با همان وضع درپشت ماشین وانت ویا نیسان می نشینند و دنبال عروس می روند غافل از این که زن نبایدآرایش خود را به مرد نا محرم نشان دهد .

این مسئله در بین اطرافیانعروس و داماد بیشتر اتفاق می افتد مثلا خواهران عروس در کنار آنها حاضر می شوند ( درمعرض دید داماد ) و عکس می اندازند و برادران داماد نیز همینطور (با توجه بهاینکه هر چند عروس چادر به سر می کند ولی صورت آرایش کرده او بیرون است ) . البتهوضع در خانواده های غیر مذهبی بد تر از این حرفها ست.

اسلام دوست دارد زن وشوهر فقط مخصوص همدیگر باشند و لذت جویی های آنها محدود به حریم خانواده باشد کهاگر اینگونه نباشد حریم خانواده از هم می پاشد . زنانی که با چهره آرایش شده درمجامع عمومی حاضر می شوند و با این کار خود آشوب در دل شوهر دیگران می اندازند بایدبدانند که در گوشه دیگر شهر زن دیگری مشغول آتیش انداختن به زندگی اوست.

یکی بامدادن به فصلبهار
جوانی به باغی فتادش گذار
بشاخی،گلی دید خوش رنگ وبو
که از جان و دلگشت مشتاق او
گلویش بیفشرد و کردش جدا
ز گلهای دیگر به جورو جفا
چو آنگل شد جدا ز شاخ درخت
بیفتاد در دست آن تیره بخت
بکرد از طریق تحسرنگاه
به یاران و از دل براورد آه
بگفتا که ای خواهخران عزیز
برای شما هستاین روز نیز
گذارید آرایش خود کنار
بگیرید در زیر برگی قرار
نمائید خودرا از این دم نهان
که مانید ایمن زغارتگران

 


/ 0 نظر / 25 بازدید